Vzdělávací akce Nakladatelství FORUM hraďte z nových šablon OP JAK!

Podívejte se, jak na to.

Operační program Jan Ámos Komenský

Aktuálně můžete jakoukoliv naši vzdělávací akci určenou pro školy hradit prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský.

Podmínky OP JAK jsou pro školy a školská zařízení velmi příznivé.
Tak neváhejte a chyťte tuto příležitost za pačesy!

Otázky a odpovědi

Nejzazší termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2025.

Tentokrát jsou podporované vzdělávací akce určeny nejen ředitelům škol a pedagogům, ale také nepedagogickým pracovníkům, provozním a technickým pracovníkům škol a školských zařízení.

Nemusí. Můžete vybírat z akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích akcí. Jejich tematické zaměření by mělo být v souladu s koncepcí vaší školy či vašeho školského zařízení, což snadno obhájíte (stačí zformulovat jednou větou). Účast na vzdělávacích akcích spadá do oblasti Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků.

Vzdělávací akce se můžete účastnit prezenčně či online formou. Využít můžete naše semináře, konference, dlouhodobé vzdělávací kurzy a školení pro celé sborovny na míru.

V případě online formy účasti na našich webinářích, online vzdělávacích kurzech či na živém vysílání vám pořídíme printscreen, kterým svou účast doložíte.

Jednu šablonu naplníte 8 hodinami. Můžete si ji však poskládat z více vzdělávacích akcí či přiřadit k ní další aktivity, jako jsou sdílení zkušeností, mentoring, stáže apod.). Volit můžete z našich seminářů a živých vysílání, které trvají zpravidla čtyři až pět výukových hodin (45 minut), ale také z kratších webinářů či delších vzdělávacích kurzů. Nebo zvolte 8hodinové akreditované kurzy. Je to čistě na vás.

Kromě oblasti Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků, do níž spadají všechny naše vzdělávací akce pro školy a školská zařízení, můžete čerpat prostředky také na potřebné odborníky: školního psychologa, školního speciální pedagoga, sociálního pedagoga, školního asistenta, kariérového poradce, dvojjazyčného asistenta a další.

Další podporované oblasti se týkají podpory inovativního vzdělávání žáků, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem, či rozvíjení spolupráce s rodiči žáků.

Mohlo by se vám líbit

Náhledová fotografie konference

Pro školní jídelny: Nové povinnosti pro přípravu jídel v roce 2024/2025

Náhledová fotografie akreditovaného semináře

Aktuální změny v odměňování pedagogů v roce 2024

Náhledová fotografie online kurzu

Návykové látky ve škole – od školního řádu po prevenci

Náhledová fotografie inhouse vzdělávání

Vzdělávání na míru pro školy

Vyberte si z naší bohaté nabídky na stránkách Nakladatelství FORUM a vzdělávacím portálu Eduardo.

Rádi vám poradíme na zákaznické lince: +420 251 115 576.

© 2024 Nakladatelství FORUM, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.

www.forum-media.cz